Skip to main content

TAKA-DER M.

Yazar: TAKA-DER
14-01-2020,23:57
Yorum Yok
Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Ankara Şube Başkanlığı kuruluşunu Başkentte düzenlediği özel bir geceyle taçlandırdı.

Çok sayıda Tapu ve Kadastro Çalışanın aileleriyle katıldığı yemekli gecede, Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir ve Taka Der Ankara Şube Başkanı Ali Tanık ile Taka Der Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Akkoca konuşmasında, Taka Der’in birleştirici yönüne vurgu yaptı. Akkoca “ Taka Der sosyal ve ekonomik statü ayrımı yapmadan, makam mevki farkı, ideoloji farkı gözetmeden kurum çalışanlarını aynı çatıda buluşturmayı başararak önemli bir işe imza atmıştır. Başkan Emre Demir ve ekibini kutluyorum.” İfadesini kullandı.

Kısa adı Taka Der olan Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir de, Taka Der’in sadece günden güne artan üye sayısıyla değil aynı zamanda icraatlarıyla da ne kadar doğru ve önemli bir yapı olduğunu kanıtladığına vurgu yaptı.
Demir “ son olarak dernek bünyemizde üyelerimizi ve sosyal ve ekonomik yönden ileri götürecek dayanışma ve yardımlaşma sandığını kurduk. Ayrıca yine üyelerimizin ile Tapu ve Kadastro Çalışanlarının iletişim gücünü arttırmak için Turkcell ile çok özel bir anlaşma imzaladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Taka Der üyeleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra teveccühlerinin karşılığını fazlasıyla alacaktır” diye konuştu.

Aftad Halk Dansları Topluğu da geceye özel bir gösteri ile renk kattı.
Programın sonunda söz sahneye ve sanatçılara bırakıldı. Çok sayıda personel ve yakını söylenen türküler eşliğinde halay çekti, gönüllerince dans etme fırsatı yakaladı.
 
 
14-01-2020,08:55
Forum: MEVZUAT
Yorum Yok
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.

Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Yıktırılamayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1.000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1.000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek.

Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen meri plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek.

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer tespit komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde, yüzde 25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30'u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında anılan idare payları, Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına beş iş günü içerisinde aktarılacak.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25'i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30'u ve bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.Kanun Teklifinin Tam Metni İçin Tıklayınız
Yazar: TAKA-DER
10-01-2020,14:19
Aşağıda meslektaşlarımıza yararlı olacağını düşündüğümüz çalışma notları ve testler bir araya getirilerek ekte sunulmuştur. Ayrıca önceki ders notlarını indirmeyenler var ise aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.


1 ders notları (TIKLA)
2 ders notları (TIKLA)

.zip Md Yrd Not.zip (Dosya Boyutu: 6.69 MB | İndirme Sayısı: 78)
Yazar: TAKA-DER
03-01-2020,22:34
Yorum Yok
Arşiv Memurluğu sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 


 • Güncel Genelgeler (TIKLA)
 • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
 • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
 • Sınav Notları (TIKLA)
 

Yazar: TAKA-DER
03-01-2020,22:33
Forum: TEKNİKER
Yorum Yok
Teknikerlik sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 

 • Güncel Genelgeler (TIKLA)
 • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
 • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
 • Sınav Notları (TIKLA)
 

Mühendislik sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 

 • Güncel Genelgeler (TIKLA)
 • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
 • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
 • Sınav Notları (TIKLA)
 • KAPSAMLI SINAV NOTLARI  (Mühendislik için 136 MB) (TIKLA)
 

Yazar: TAKA-DER
03-01-2020,22:25
Tapu Müdür Yardımcılığı sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 

 • Güncel Genelgeler (TIKLA)
 • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
 • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
 • Sınav Notları (TIKLA)
 

Yazar: TAKA-DER
03-01-2020,22:23
Forum: MÜDÜR
Yorum Yok
Tapu Müdürlüğü sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 

 • Güncel Genelgeler (TIKLA)
 • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
 • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
 • Sınav Notları (TIKLA)
 

Yazar: Adem IN
30-12-2019,21:23
Yorum Yok
Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesiile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 29/02/2020 Cumartesi günü saat: 10:00'da tek oturumda görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN (TIKLAYINIZ)


[*]SINAVA GİRECEK OLAN TÜM PERSONELİMİZE BAŞARILAR DİLER SINAV ÖNCESİ VE SONRASI DESTEK VE FİKİRLERİNİZ İÇİN (GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ) forum başlığını ziyaret ediniz.
Yazar: TAKA-DER
27-12-2019,21:17
Yorum Yok
Bilindiği üzere son olarak Ankara ilinde, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 10:30’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştı.
Bununla alakalı olarak önümüzdeki günlerde yapılması planlanan GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ sınavlarına ilişkin olarak biz Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği olarak değerli meslektaşlarımıza daha önce sınavda çıkmış sorular ve dökümanlara kolay bir şekilde ulaşmak ayrıca sınav öncesi ve sonrasında sınava ilişkin paylaşım ve fikir alışverişi yapmanız adına bu konuyu açma ihtiyacı duyduk.
Siz değerli meslektaşlarımız GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ forumu altında yer alan sınavına gireceğiniz kadronun içindeki konulara girerek hazırladığımız dökümanlara ulaşabilir ve bizlere destek verebilirsiniz. 
 
 
UNUTMAYINIZ!  ‘’Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.‘’

 • İlk olarak sınavlara katılabilmek adına başvuru şartlarına bakalım (TIKLA
 • Arşiv Memurluğu Sınavına İlişkin daha önce sınavlarda çıkan sorular ekte yer almaktadır.
 • Forum kuralları çerçevesinde yardımcı belge ve döküman paylaşarak destek olabilirsiziniz.
.rar ARŞİV MEMURU.rar (Dosya Boyutu: 4.07 MB | İndirme Sayısı: 4)

Hoşgeldin, Ziyaretçi

Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Forumda Ara

Forum İstatistikleri

Toplam Üyeler: 305
Son Üye: Serdar P.
Toplam Konular: 56
Toplam Yorumlar: 78

Son Aktiviteler

TAKA DER ANKARA ŞUBE BAŞK...

Son Yorum: TAKA-DER 14-01-2020,23:57
Yorumlar: 0 Okunma: 70

İMAR, CBS ve Bazı Kanunla...

Forum: MEVZUAT
Son Yorum: Hakan AYDENİZ 14-01-2020,08:55
Yorumlar: 0 Okunma: 50

Müdür Yardımcılığı Notlar...

Son Yorum: gigi 13-01-2020,14:16
Yorumlar: 1 Okunma: 1,017

Tapu Müdür Yardımcılığı İ...

Son Yorum: Engin 13-01-2020,08:22
Yorumlar: 6 Okunma: 1,371

Görevde Yükselme ve Unvan...

Son Yorum: gigi 10-01-2020,09:53
Yorumlar: 5 Okunma: 1,134

Arşiv Memurluğu Sınavı İç...

Son Yorum: TAKA-DER 03-01-2020,22:34
Yorumlar: 0 Okunma: 62

Teknikerlik Sınavı İçin Ç...

Forum: TEKNİKER
Son Yorum: TAKA-DER 03-01-2020,22:33
Yorumlar: 0 Okunma: 99

Tapu Müdürlüğü İçin Çalış...

Forum: MÜDÜR
Son Yorum: TAKA-DER 03-01-2020,22:23
Yorumlar: 0 Okunma: 178

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN...

Son Yorum: Adem IN 30-12-2019,21:23
Yorumlar: 0 Okunma: 168
Task